Prat Bosch

Garantim al lliurament en 24/48 HORES

embalatges@pratbosch.com

T. 93 874 82 01

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament és PRAT-BOSH, Polígon Industrial Bufalvent, Carrer de Ferran Casablancas, 28, 08243, Barcelona.

PRINCIPIS DE PRIVACITAT

Des d ‘ PRAT-BOSH ens comprometem a treballar contínuament per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals, i per oferir-te en cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir detingudament aquesta secció abans de facilitar-nos les teves dades personals.

Si ets menor de catorze anys et preguem que no ens facilitis les teves dades sense consentiment dels teus pares.

En aquest apartat t’informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització.

Començant pels nostres principis:

 • No demanem informació personal, tret que sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixin.
 • Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per complir la llei, o comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals per a finalitats diferents a les expressades en la present política de privacitat.
 • Les teves dades sempre seran tractades amb un nivell de protecció adequat a la legislació en matèria de protecció de dades, i no les sotmetrem a decisions automatitzades.

La present política de privacitat l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

Aquesta política de privacitat està redactada amb data 1 de febrer de 2023.

Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, per tal de facilitar la seva comprensió o d’ adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem la present política de privacitat.

Actualitzarem la data de la mateixa, perquè puguis comprovar la seva vigència.

TRACTAMENTS QUE REALITZEM

Tractament d’ Empleats

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Fins del Tractament:

 • Gestió de personal contractat.
 • Expedient personal. Control horari. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscos laborals.
 • Emissió de la nòmina del personal.
 • Gestió de l’ activitat sindical.

Col·lectiu: Empleats

Categories de Dades:

 • Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, número de registre de personal, número de Seguretat Social/Mutualitat, adreça, signatura i telèfon.

Categories especials de dades:

 • Dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), afiliació sindical, als exclusius efectes del pagament de quotes sindicals (en el seu cas), representant sindical (en el seu cas), justificants d’assistència de propis i de tercers.
 • Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars. Dades de circumstàncies familiars: Data d’ alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.
 • Dades de detall d’ ocupació i carrera administrativa. Incompatibilitats.
 • Dades de control de presència: data/hora entrada i sortida, motiu d’absència.
 • Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, crèdits, préstecs, avals, deduccions impositives, baixa d’havers corresponent al lloc de treball anterior (en el seu cas), retencions judicials (en el seu cas), altres retencions (en el seu cas). Dades bancàries.

Categories de Destinataris:

 • Entitat a qui s’ encomani la gestió en matèria de riscos laborals.
 • Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Organitzacions sindicals.
 • Entitats financeres.
 • Agència Estatal d’ Administració Tributària.
 • Contractistes principals als quals prestem serveis com a subcontractistes.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’ aquesta finalitat i del tractament de les dades. Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Contactes

Base Jurídica: Consentiment de l’ interessat

Fins del Tractament: Atendre la seva sol·licitud, enviar-li informació i fer un seguiment de la sol·licitud.

Col·lectiu: Persones de contacte, clients, proveïdors

Categories de Dades: Nom i cognoms, telèfon, adreça d’ email

Categories de Destinataris: No es contemplen cessions de dades a tercers.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Les dades de contacte es conservaran per un període indefinit, o fins que l’ interessat demani la seva supressió.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Candidats Processos de Selecció (RRHH)

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

Fins del Tractament: Selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Col·lectiu: Candidats presentats a procediments de provisió de llocs de treball.

Categories de Dades: – Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, número de registre de personal, adreça, signatura i telèfon.

 • Dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars.
 • Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.
 • Dades de detall d’ ocupació.

Categories de Destinataris: No estan previstes cessions de dades a tercers.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’ aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Proveïdors

Base Jurídica: RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals. RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Fins del Tractament:

 • Adquisició de productes i/o serveis que necessitem per al desenvolupament de la nostra activitat.
 • Control dels subcontractistes si escau.

Col·lectiu:

 • Proveïdors.
 • Treballadors dels nostres proveïdors.

Categories de Dades:

 • Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.
 • Dades de detall d’ ocupació: lloc de treball. Formació en seguretat laboral.
 • Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances: Dades bancàries.
  Categories de Destinataris: – Entitats financeres. (Pagament de factures)
 • Agència Estatal d’ Administració Tributària.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Clients

Base Jurídica: RGPD: 6.1.a) L’ interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

RGPD: 6.1.f) Tractament necessari per a la satisfacció d’ interessos legítims del responsable del tractament.

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Fins del Tractament: Subministrament dels nostres productes / serveis.

Col·lectiu: Clients

Categories de Dades:

 • Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura i telèfon.
 • Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances: Dades bancàries

Categories de Destinataris:

 • Entitats financeres.
 • Agència Estatal d’ Administració Tributària.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Videovigilància

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) el tractament és necessari per a la satisfacció d’ interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.

Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.

Fins del Tractament: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions i control laboral.

Col·lectiu: Treballadors, clients i proveïdors, usuaris.

Categories de Dades: Imatge i so.

Categories de Destinataris: Les gravacions podran ser comunicades a les Forces i Cossos de Seguretat, en cas de requeriment d’ aquestes, o bé en cas que serveixin com a prova de la comissió de delictes.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: No superior a un mes.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament d’Atenció Drets Persones (ARCO)

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades.

Fins del Tractament: Atendre les sol·licituds en l’exercici dels drets que estableix el Reglament General de Protecció de Dades: Dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a la presa de decisions automatitzades.

Col·lectiu: Persones físiques que ho demanen (empleats, clients, proveïdors, persones de contacte)

Categories de Dades: Nom i cognoms, adreça, signatura i telèfon.

Categories de Destinataris: Les dades personals podran ser comunicades a l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) en el marc d’una investigació per tutela de drets iniciada per l’interessat.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant un termini de cinc anys des del moment de la sol·licitud.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Tractament de Notificació de Bretxes de Seguretat

Base Jurídica: RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades. Articles 33 i 34

Fins del Tractament: Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat que es produïsquen en la nostra organització.

Col·lectiu: Curricular: Empleats, Clients, Proveïdors, Persones de Contacte (dependrà de la bretxa de seguretat)

Categories de Dades: Variable. (Dependrà de la bretxa de seguretat)

Categories de Destinataris:

 • Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’ Estat.

Transferències Internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’ aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d’ aplicació el que disposa la normativa d’ arxius i documentació.

Mesures de Seguretat: Adaptades a les exigències del Reglament (EU) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

ELS TEUS DRETS

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes o completar-les si estiguessin incompletes, o en el seu cas suprimir-les, quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

També tens dret a limitar el tractament de les teves dades personals i a obtenir les teves dades personals en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no haguem de processar-les per complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l’objecte del tractament sigui el màrqueting directe).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment. En aquell moment deixarem de tractar les teves dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment era vigent.

Aquests drets es podran veure limitats; per exemple, si per complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens demanes que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions. O fins i tot en aquells casos on ha de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat Responsable del Tractament d’aquesta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acrediti la teva identitat (normalment el DNI).

Un altre dels teus drets és el de no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics o t’afecti.

Davant qualsevol vulneració dels teus drets, com, per exemple, que no hàgim atès la teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades. Aquesta pot ser la del teu país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Enllaços a llocs web de tercers.

El nostre lloc web pot, en algunes ocasions, contenir enllaços cap a altres llocs web. És la teva responsabilitat assegurar-te de llegir la política de protecció de dades i les condicions legals que s’apliquin a cada lloc.

Dades de tercers.

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’ informar-los prèviament segons el que estableix l’ article 14 del RGPD.